یکشنبه 2 مهر 1402

بنیاد بین‌المللی استکبارشناسی

1 1402/05/08

آمریکا با شعار لیبرالیسم به دنبال امپراتوری و امپریالیسم است

در لیبرالیسم با ایجاد دهکده جهانی و نظم نوین جهانی، غرب خود را پلیس برتر و سرور آن دهکده معرفی می‌کند ولی در تمدن نوین اسلامی هیچکس پلیس دیگری و برتر از دیگری نیست.