یکشنبه 29 بهمن 1402

گفتمان سازی و مطالبه گری

سلامی
سرلشکر سلامی:

از فصل تحقیر عبور کردیم و به عزت رسیدیم

اگر از فضای تلاش و جهاد علمی دور شویم به دوره‌ واردات ماکارانی و پنیر برمی‌گردیم. دشمنان می‌گویند شما صلاحیت داشتن دانش هسته‌ای را ندارید. می‌خواهند ما را تحقیر کنند. ما از فصل تحقیر عبور کردیم و به عزت رسیدیم