1399/5/5 - 10:30
احمد مرادی در جلسه پاتوق مطالبه گری بسیج دانشجویی هرمزگان:
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس: بسیج دانشجویی نقش بی بدیل در عرصه مطالبه گری ایفا میکند
1399/4/23 - 16:54
در جلسه تودیع و معارفه مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس:
رئیس دانشگاه هرمزگان: جایگاه بسیج دانشجویی، جایگاهی پدرانه میباشد
1399/4/23 - 16:28
در جلسه تودیع و معارفه مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه جامع هرمزگان: