برجام بی جام دستاورد دیپلماسی خنده/ اروپایی ها هم غیر قابل اعتماد هستند دستگاه دیپلماسی به رهنمودهای مقام معظم رهبری جان دل بسپارند تا بار دیگر با ادامه ی مذاکرات در چاه دشمن فرو نروند و بدانند اروپایی ها هم غیر قابل اعتماد هستند.