دبیر خواهر قرارگاه شهید احمدی روشن استان کرمانشاه؛

نقش جهادگر بعنوان شناسایی ریشه مشکلات و پیگیری برای حل آنها در کارگاه مطرح شد

دبیر خواهر قرارگاه شهید احمدی روشن گفت: در کارگاه ویژه دانشجویان خواهردانشگاه رازی استان کرمانشاه نقش جهادگر بعنوان شناسایی ریشه مشکلات و پیگیری برای حل آنها مطرح شد.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی : فاطمه چناری در حاشیه کارگاه ویژه دانشجویان خواهردانشگاه رازی  استان کرمانشاه اظهارداشت: در این کارگاه که با رویکرد مساله محوری در اردوهای جهادی ازطرف قرارگاه شهیداحمدی روشن برای واحدخواهران برگزارگردید، نخست به بیان ضرورت اردوهای جهادی با تکیه بر بخشی از فرمان امام در تشکیل جهادسارندگی که ثواب آنرا فراتر از زیارت مکه و مدینه می دانستند، پرداخته شد.

 

دبیر خواهر قرارگاه شهید احمدی روشن خاطرنشان کرد: با پرسش از اعضا در باب هدف شرکت در اردوی جهادی، پیوند همه این اهداف با محرومیت مناطق و تاکید بر محرومیت زدایی با رویکرد مساله محوری درقالب یک اردوی جهادی کارآمدتر تعریف شد.

 

وی با بیان اینکه اهمیت توجه به مسائل مناطق هدف به عنوان ریشه مشکلات، تفاوت مشکل و مساله، ضرورت پیگیری مسائل مرتبط با زندگی مردم که ریشه چندین مشکل است در کارگاه بیان شد عنوان کرد: در این کارگاه نقش جهادگر بعنوان شناسایی ریشه مشکلات و پیگیری برای حل آنها مطرح شد.

 

چناری تصریح کرد: توجه به پیگیری حل مسائل توسط کنشگران جامعه، بیان نقش کنشگربعنوان خط واصل بین مردم و مسولین و ابزارهایی که برای پیگیری مسائل در اختیارکنشگرقرارداردتحت عنوان گفتمان سازی و مطالبه گری با تاکید بر ضرورت مطالبه گری باپشتوانه مردمی از دیگر مباحث مطرح شده بود.

 

دبیر خواهر قرارگاه شهید احمدی روشن  عنوان کرد: در این کارگاه تشکل بسیج دانشجویی براساس یکسری ویژگی ها بعنوان مهم ترین کنشگر در کشور ما تعریف شد که بیان تجربیات موفق مطالبه گری این تشکل  در سراسرکشورگویای این مطلب است.

 

وی با اشاره به اینکه نکات مورد نیاز در باب شرایط گفتمان سازی که معطوف به مردم و مطالبه گری معطوف به مسولین، اینکه گفتمان سازی پیش شرط مطالبه گریست نیز در کارگاه ارائه گشت گفت: در پایان نکاتی در خصوص پیگیری مسائل روستاییان ازجمله تلاش برای حضورمردم در مطالبه گری ها با توجه به اینکه مردم روستاقدرت و رسانه ندارند، استفاده از ظرفیت های بومی روستا در ارائه خدمت به آنها براساس تجاربی که پیشترمردم روستادرحفظ دستاورد داشته اند، ضرورت مشارکت معنی دار دستگاه های اجرایی درروند پیگیری مسائل روستاییان، انتخاب خدمتی که بیشترین آورده رابرای مردم داراباشدو ... نیز گفته شد.

ارسال نظر


captcha
آخرین اخبار