به مناسبت روز جهانی قدس:

بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بیانیه صادر کرد

به مناسبت روز جهانی قدس بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بیانیه صادر کرد.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی / به مناسبت روز جهانی قدس بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان  بیانیه ایی به شرح ذیل صادر کرد: روز جهانی قدس ابتکار به موقع معمار کبیر انقالب و نشانه استواری نظام مقدس جمهوری اسالمی

برپایه های دینی و نماد پشتیبانی از آزادی و حمایت از مستضعفین است.روز قدس روز نابودی 
رژیم جعلی و غاصب اسرائیل است.
در مرداد 58 با نام نهادن آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان روز قدس، قبله )ره( امام خمینی
اول مسلمانان را از حصار مرز های جغرافیایی خارج و آن را به جریانی جهانی تبدیل کرد.
اینک می بینیم که چگونه پس از گذشت 40 سال مسئله فلسطین و آزادی قدس با تبدیل شدن به 
یک مسئله بین المللی و آرمان جهانی باعث وحدت و یکپارچگی امت اسالمی در برابر رژیم غاصب 
و جعلی اسرائیل شده و هیمنه پوشالی این جرثومه جنایتکار را بیش از هر زمان دیگری به لرزه 
انداخته و روز به روز به وعده صادق 25 سال نزدیکتر می کند.براستی که مسلمانان در روز قدس 
یکی از بهترین مصادیق عملی آیه شریفه » واعتصموا بحبل اهلل جمیعاً و التفرقوا« را به منصه 
ظهور میگذارند. و ان شاءاهلل با عمل به همین حکم قرآنی شاهد تعبیر سخن حکیمانه امام و 
موالیمان،حضرت سید علی خامنه ای،خواهیم بود که فرمود:»فلسطین روزی را خواهد دید که 
رژیم صهیونیستی قطعاً وجود ندارد.«
روز قدس روزی است که که باید تمام مسلمانان جهان به پا خیزند و در حمایت از مسلمانان و 
مظلومان فلسطین مشت محکمی بر دهان مستکبران بکوبند چرا که خداوند در قرآن میفرماید:» 
ولن یجعل اهلل للکافرین علی المسلمین سبیالً«. صهیونیست غاصب باید بداند حکومت اسالمی و 
بخصوص مردم ایران همواره حمایت خود را از مردم مظلوم فلسطین ادامه داده و تا نابودی این 
غده سرطانی از پای نمیشینند.
اینک بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ضمن اعالم حضور در راهپیمایی روز قدس از 
ملت شریف ایران بویژه دانشجویان و جوانان انقالبی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان جهت حضور در 
این راهپیمایی عظیم دعوت بعمل می آورد تا با حضور انقالبی خود مشت محکمی بر دهان 
استکبار جهانی بخصوص اسرائیل جنایتکار باشند.
 والسالم علی من اتبع الهدی
 بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

ارسال نظر


captcha
آخرین اخبار