ایزدی در نشست مسئولین نواحی و معاونین سازمان بسیج دانشجویی:

آمریکا و امپریالیسم غربی صرفا زبان زور و قدرت را میفهمد/ برای مقابله با تبلیغات سوء دشمنان نیاز به تولید محتوا و روشنگری آن داریم

برای مقابله با تبلیغات سوء دشمنان نیاز به تولید محتوا و روشنگری آن داریم لذا با توجه به ظرفیت عظیم بدنه بسیج دانشجویی در سراسر کشور می‌توانید دوره‌های تخصصی مطالعاتی آمریکا شناسی و غرب شناسی برگزار کنید تا افراد بیشتری بتوانند در این حوزه دانشجویان را آگاه کنند.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی / دکتر فواد ایزدی رئیس گروه پژوهشهای آمریکا شناسی دانشکده مطالعات جهان دانشکاه تهران در جمع مسئولین نواحی استانی و معاونین سازمان بسیج دانشجویی کشور از لزوم اهمیت تبیین واقعیات و نقاط قوت و ضعف کشور برای مردم و بخصوص دانشجویان سخن گفت.

ایزدی با بیان اینکه نگاههای متفاوتی در میان دانشجویان غیر انقلابی وجود دارد که لازم است شناخته شود بیان کرد: سه چهار دههی پیش عدهای از دانشجویان حکومت کمونیستی را جایگزین بهتری برای نظام جمهوری اسلامی ایران میدانستند و تعداد معدودتری نیز به نظام سرمایهداری غربی گرایش داشتند.

وی ادامه داد: امروز هم تفکرات مارکسیستی در میان بخش کوچکی از دانشجویان وجود دارد که البته بسیار ضعیف است اما امروز تفکر لیبرال دموکراسی در میان قشری از دانشگاهیان و دانشجویان رواج یافته است.

البته با روی کار آمدن ترامپ و روشن شدن ابعاد دیگر غرب از جذابیت آمریکا کاسته شد اما هنوز سیستم کشورهای غربی مورد اقبال بخشی از دانشجویان است که نیاز به روشنگری و کالبد شکافی دارد.

کارشناس آمریکا شناسی افزود: در رابطه با غرب و بخصوص آمریکا و همینطور شرایط ایران باید نقاط مثبت و منفی مطرح شود تا خود دانشجو به درستی واقعیت پی ببرد.

طیفی از دانشجویان غیر انقلابی اینگونه تصور میکنند که فقط کشور ما مشکلات دارد و همه هم تقصیر سیستم و نظام است.

 بخشی هم در تقصیر را متوجه دولتهای مختلف میدانند و جناحی میبینند.

عدهای از دانشجویان هم اصلا با مسائل سیاسی کاری ندارند.

ایزدی با تاکید براینکه واقعیت وضعیت اقتصادی ایران متفاوت از سیاه نماییهای دشمن و رسانههای غربی است ادامه داد:  طی یک پژوهش گسترده در سازمان ملل که کشورها را از منظرهای مختلف توسعه انسانی از جمله سطح آموزش و تحصیلات، وضعیت غذایی و بهداشتی، امید به زندگی و ... بررسی میکند و عنوان آن " شاخص توسعه انسانی " نام دارد که طبق درصد رشد و شاخص رتبهای، ایران در بین تمام کشورهای جهان در سالهای اخیر رتبه اول را به خود اختصاص داده که این افتخار به برکت جمهوری اسلامی در این چهل سال بدست آمده است.

بنابراین اگربا وجود مشکلات موجود و در مقابل سیاه نماییهای دشمن این دستاوردها و نکات مثبت را تبیین نکنیم نا امیدی کاذب مد نظر دشمنان در جامعه ایجاد میشود.

استاد دانشگاه مطالعات جهان با اشاره به اینکه علاوه بر تبیین نقاط مثبت کشورمان لازم است وضعیت طرف مقابل هم بررسی و مطرح شود ادامه داد: نقد غرب از زبان غربیها بسیار مهم است همانطور که در بسیاری از سخنان رهبر معظم انقلاب میبینیم نقد غرب از غرب بسیار پررنگ است چرا اثرگذاری بیشتری دارد.

یکی از روشهای اصولی نقد غرب از غرب ترجمه هدفمند کتابهایی است که در این باب ایراد میشود

رهبر معظم انقلاب مشخصا به وزیر ارشاد فرمودند: " پول بدید کتاب ترجمه کنید " که گفتن لفظ کمتر استفاده شده " پول بدید" از ایشان موید اهمیت موضوع است.

ایزدی خطاب به مسئولین نواحی بسیج دانشجویی کشور با تاکید بر اینکه دانشجویان ذیل بمبارانهای تبلیغاتی دشمنان قرار دارند افزود: برای مقابله با تبلیغات سوء دشمنان نیاز به تولید محتوا و روشنگری آن داریم لذا با توجه به ظرفیت عظیم بدنه بسیج دانشجویی در سراسر کشور میتوانید دورههای تخصصی مطالعاتی آمریکا شناسی و غرب شناسی برگزار کنید تا افراد بیشتری بتوانند در این حوزه دانشجویان را آگاه کنند.

وی اضافه کرد: در سال 94 بنده در مصاحبهای گفتم طبق بندهای مندرج در برجام میتوانند از دانشگاههای ما بازرسی کنند که به تازگی شاهد اولین بازرسی پنهانی آژانس بین المللی انرژی اتمی از دانشگاه علم و صنعت بودیم.

بنابراین اگر افرادی بودند که این مطلب را تبیین میکردند شاید امروز به این وضعیت دچار نمیشدیم و جلوی آن گرفته میشد.

ایزدی اضافه کرد: امروز بستر فضای مجازی و شبکههای اجتماعی در انتقال محتوا بویژه در بین جوانان کمک زیادی میکند که حتما باید از آن بهره برد.

در ماههای آینده با افزایش تحریمها و فشارهای دشمنان، اهمیت روشنگری و آگاه سازی دو چندان میشود.

همانطور که رهبری فرمودند: دشمن با سه فشار " اقتصادی، روانی و عملی" به دنبال براندازی و به دنبال آن تجزیه ایران است که میتوان در مقابل آن از گنجینه بسیج دانشجویی برای ایجاد یک جبهه مستحکم در حوزههای فکری فرهنگی و تولید محتوا و روشنگری استفاده کرد.

ایزدی با اشاره به اینکه ما در لیست دشمنان آمریکا قرار داریم ادامه داد: طبق قانون کاتسا (CATSA) یا " قانون مقابله با دشمنان آمریکا " که ایران هم اتفاقا بعد از برجام وارد این لیست شد آمریکا با هر ابزاری ازجمله اعمال تحریمها همواره سعی در دشمنی دارد و از مواضع خصمانه خود عقب نمیکشد.

با همه این تفاسیر عدهای معتقدند که نباید با غرب مقابله کرد و میشود از لیست دشمنان آنها خارج شد. اما سوال اینجاست که آیا چنین خواستهای قابل احصا است؟ اگر شدنی است پس تجربه برجام و پاره کردن آن، قانون کاتسا، تحریمهای جدید و ... چه پیامی دارد؟!

وی با اشاره به کتاب یک پژوهشگر سوئدی در حوزه سیاست خارجی آمریکا که در سال 2009 نوشته و توسط انتشارات راتلج منتشر شده است گفت: در این کتاب طبق پژوهش تاریخی مطرح میشود که آمریکا کشورهای جهان را به دو گروه دشمن و همراه (هم سو) تقسیم میکند.

مشخصا در کتاب با برداشت از سیاست خارجی آمریکا نوشته است: " سیاستهای خصمانهی معمول شده نسبت به دشمن، بدون توجه به عملکرد آنها و مذاکرات با آنها ادامه خواهد داشت." که خب ما ایرانیان این را در برجام تجربه کردیم.

در همین کتاب به نقل از آمریکاییها می نویسد: " سیاستهای ما جواب  میدهد پس باید آنها را هم ادامه داده و هم افزایش دهیم"

نویسنده صراحتا مینویسد: "هیچ صلحی بین آمریکا و دشمن او واقعی نخواهد بود مگر آنکه کشور مقابل نه تنها سیاست خارجیاش را تغییر دهد بلکه ساختار قدرت داخلی نیز عوض شود."

لذا آمریکاییها نسبت به دشمنان خود بر روی تمام ساختارهای قدرتش دست میگذارند و تا ازبین بردن آن به هیچ عنوان عقب نمیکشند. همانطور که رهبری هم فرمودند: " درخواستهای دشمن حد ندارد هر امتیازی بدهید باز هم درخواست میکند"

ایزدی با اشاره به نشستی در وزارت امورخارجه بیان کرد: به یک استاد روابط بین الملل دانشگاه شیکاگو در نشستی در وزارت امور خارجه محورهای مطرح شده در کتاب مذکور در رابطه با سیاست خارجی آمریکا را گفتم که  پاسخ جالبی داد.

او گفت: ( قبول دارم حتی فراتر از آن، حتی اگر حکومت در ایران تغییر کند و کوچکترین دغدغهی ملی داشته باشد بی شک آمریکا با آنها هم به مشکل برمیخورد، اساسا آمریکا دوست دارد ایران تجزیه شود تا مانند بسیاری از کشورهای عربی به راحتی مدیریت شود.)

بنابراین رابطه ایران و آمریکا درست بشو نیست، آنها به حدی خباثت دارند که حتی مصدق را هم برنتافتند و با کودتا کارش را یکسره کردند.

لذا آمریکا و امپریالیسم غربی صرفا زبان زور و قدرت را میفهمد که متاسفانه هنوز کسانی این را متوجه نشدهاند.

استاد دانشکده مطالعات جهان افزود: خروج آمریکا از برجام به این دلیل بود که متوجه شد ایران از برجام خارج نمیشود که این را هم خود دولت نشان داد.

برخی سوال میکنند که اگر برجام قرارداد خوبی برای آمریکا بود چرا از آن خارج شد که باید در پاسخ گفت: آمریکا احساس میکند میتواند توافق بهتری مثل برجام 2 و 3 را شروع کند که این را هم خود دولت گرا داد.

انتهای پیام/

 

 

ارسال نظر


captcha
آخرین اخبار