یادداشت دانشجویی:

بهره گیری ازنیروهای ارزشی وبسیجی دربخشهای مدیریتی نظام وانقلاب اسلامی رابیمه می کند

حضورنیروهای ارزشی وبسیجی درسمت های مدیریتی میتواند منشا خدمات زیادی درسطح جامعه باشد.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی :حضورنیروهای ارزشی وبسیجی درسمت های مدیریتی میتواند منشا خدمات زیادی درسطح جامعه باشد.چنین نیروهای مخلصی تمام قوای خودرا درجهت پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی بکارخواهند بست وبادوری وفاصله گرفتن ازتجملگرایی وخودبرتربینی موجب دلگرمی اقشارمردم ازجانب حضورمسئولینی خدمتگزاردرسطح جامعه خواهندشدوهمچنان که بسیجی دیروزدرسنگرحفظ میهن انقلاب اسلامی جانفشانی نمود،بسیجی امروزنیز درسنگرخدمت رسانی وتوسعه وتعالی ایران اسلامی جانفشانی خواهدکردوهمچنین مقام معظم رهبری(مدظله العالی)نیزبه این مهم تاکیددارند که دریکی ازسخنان خودفرمودند(بسیج نیروی کارآمدکشوربرای همه میدان هاست) امروز بایستی باتکیه برروحیه جهادی ونشاط انقلابی درجهت پیشبرداهداف انقلاب اسلامی کوشیدوچشم توسعه را به داخل دوخت وبا بهره گیری از نیروهای جوان،متخصص ونخبه ایرانی چرخ توسعه واشتغال را به حرکت درآورد.

ارسال نظر


captcha
پربازدید ها